• Organizacja roku szkolnego

    • Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nasiadkach ustala w roku szkolnym 2020/2021 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 (Dz.U. 2017 poz.1603 ze zm.) w sprawie organizacji roku szkolnego.

     Lp. §5 ust 2 cyt. rozporządzenia Data dodatkowych dni wolnych Uwagi, uzasadnienie
     1. pkt.3) 02.11.2020 r. Zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej
     2. pkt.3) 10.11.2020 r.

     Projekt edukacyjny.

     Zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej

     3. pkt.3) 30.04.2021 r.

     Projekt edukacyjny.

     Zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej

     4. pkt.1) 25.05.2021 r. Egzamin ósmoklasisty
     5. pkt.1) 26.05.2021 r. Egzamin ósmoklasisty
     6. pkt.1) 27.05.2021 r. Egzamin ósmoklasisty
     7. pkt.3) 01.06.2021 r. Zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej
     8. pkt.3) 04.06.2021 r. Zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej

     Wyżej wymienione terminy ustalono po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego i Rady Pedagogicznej.

     Ponadto informujemy, że zgodnie z § 6 ust. 1 cytowanego rozporządzenia w wyżej wymienionych dniach (tab.1) w szkole zorganizowane będą zajęcia wychowawczo - opiekuńcze dla uczniów.