• DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 29.03.2021r.

   Szkoła Podstawowa w Nasiadkach, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa w Nasiadkach

   Data publikacji strony internetowej: 29.03.2021r.

   DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

   Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

   Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:

   • filmy posiadają napisy dla osób niesłyszących
   • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników dostępnych cyfrowo
   • zdjęcia z wydarzeń posiadają pełny opis alternatywny
   • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
   • dokumenty w PDF są dokumentami edytowalnymi
   • podwyższony kontrast
   • możliwość powiększenia i pomniejszania tekstu na stronie
   • podświetlane linki
   • mapę strony
   • skalę szarości
   • jasne tło
   • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

    

   DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI

   Deklarację sporządzono dnia 29.03.2021r.

   Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej w Nasiadkach.

   KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE

   Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Katarzyna Izydorczyk e-mail: kasia_izy@spnasiadki.edu.pl lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: spn@spnasiadki.edu.pl. telefon: 297611028
   Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

   PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

   Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

   Szkoła zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, szkoła niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe szkoła zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy szkoła odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

   Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

   W celu ułatwienia załatwiania spraw w Szkole Podstawowej w Nasiadkach osobom mającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, szkoła informuje, iż istnieje możliwość załatwiania spraw z pomocą tłumacza PJM, SJM, SKOGN.

   Aby skorzystać z pomocy tłumacza PJM, SJM, SKOGN i umówić wizytę należy:

   Zgłosić zamiar skorzystania z usług tłumacza języka migowego na co najmniej 7 dni roboczych przed terminem planowanej wizyty w szkole, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Żądanie powinno zawierać: przedmiot sprawy, metodę komunikowania się, proponowany termin skorzystania ze świadczenia

   Po otrzymaniu zgłoszenia szkoła zapewni pomoc tłumacza języka migowego w terminie planowanym przez osobę uprawnioną. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia w tym dniu, przekazana zostanie zwrotna informacja o innym możliwym terminie realizacji świadczenia lub wskazanie na inną formę jego realizacji.

   Zgłoszenia dokonuje się poprzez przesłanie formularza:

   pocztą elektroniczną na adres: spn@spnasiadki.edu.pl

   listownie na adres: Szkoła Podstawowa w Nasiadkach, Nasiadki 37, 07-402 Lelis

   telefonicznie pod nr tel. 297611028

   lub w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Nasiadkach

    

   DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

   Dojazd do szkoły 

   W odległości  ok. 100 metrów od wejścia głównego do szkoły znajduje się przystanek autobusowy  Nasiadki-Szkoła.

   W rozkładzie jazdy autobusów nie ma  kursów realizowanych przez pojazdy niskopodłogowe.

    

   Dostępność parkingu

   Szkoła posiada parking zewnętrzny bez miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

    

   Wejście do szkoły

   Do wejścia na teren szkoły prowadzi bramka. Wejście główne do szkoły znajduje się w odległości ok 50 metrów od bramki. Ułożone jest z kostki brukowej.

   Do budynku prowadzi jedno wejście główne ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Brak barier architektonicznych. Podwójne drzwi dwuskrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) otwierane ręcznie do holu głównego. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

    

   Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku:

   Osobami oddelegowanymi do pomocy osobom niepełnosprawnym przy wejściu do budynku są pracownicy obsługi. Powiadamianie wskazanych pracowników odbywa się za pomocą dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych.   

    

   Dostępność budynku

   Skrzydła szkolne są parterowe, bez barier architektonicznych. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze, pomieszczenia dydaktyczne, sala sportowa, gabinet dyrektora, które są przystosowane dla osób niepełnosprawnych (drzwi 140 cm, posadzka na równym poziomie bez progów i schodków, szerokie ciągi komunikacyjne poziome (korytarze)). W gabinecie dyrektora, stanowisko dyrektora i sekretarki znajduje się za 1,5 m osłoną. Rozmowę i załatwienie interesanta umożliwia znajdujący się tam stolik. W salach lekcyjnych znajdują się indywidualne szafki dla uczniów na odpowiedniej wysokości. Na korytarzu szkolnym jest bezpośredni dostęp do szafek ubraniowych

    

   Dostępność toalety

   Toalety nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością.

    

   Zapewnianie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub uratowania w inny sposób obejmuje:

   • informację o kierunkach i drogach ewakuacji w formie wizualnej, tablice informacyjne, zgodne z wymogami BHP. Brak: oświetlenia dróg ewakuacji w formie listwy przypodłogowej zasilanej z niezależnego źródła, brak tyflograficznego planu ewakuacji, brak informacji głosowej (np. przez dźwiękowe systemy ostrzegawcze),
   • pozbawione barier, dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami drogi ewakuacyjne,
   • brak wyznaczonego pokoju oczekiwania na ewakuację. punkty zbiórki, drzwi i przegrody ogniowe i przeciwdymowe, schodowe wózki ewakuacyjne itp.,
   • szkoła posiada procedury ewakuacyjne, pracownicy są przeszkoleni.

    

   Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

    

   W szkole nie ma pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.

    

   W budynku nie jest dostępna wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń.  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.  Brak informacji dotykowej/głosowej.


   EduPage and the GDPR

   Aby dowiedzieć się, w jaki sposób strony EduPage spełniają wymogi RODO, odwiedź stronę poniżej: edupage.org/gdpr
    

   Polityka prywatności

   Ochrona danych osobowych na stronach EduPage traktowana jest bardzo poważnie. Odwiedź stronę poniżej, aby dowiedzieć się w jaki sposób chronione są Twoje dane osobowe: Polityka prywatności

    
  • Napisz do nas

   Jeśli masz pytania - napisz do nas.
   wczytywanie danych z serwera, proszę czekać